کارت دعوت کد ۷۸۴۳

سایز کارت دعوت

طول 21.5 سانتی متر عرض 15 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 14 سانتی متر عرض متن 8 سانتی متر