کارت دعوت کد ۸۷۳۱

سایز کارت دعوت

طول 15 سانتی متر عرض 21.5 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 8.5 سانتی متر عرض متن 9 سانتی متر