کارت دعوت کد۷۷۲۶

سایز کارت دعوت

طول 14 سانتی متر عرض 20 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 11 سانتی متر عرض متن 17 سانتی متر