کارت دعوت کد ۷۸۶۲

سایز کارت دعوت

طول 21.5 سانتی متر عرض 15 سانتی متر

سایز متن کارت دعوت

طول متن 13 سانتی متر عرض متن 7 سانتی متر